Mercat de Santa Caterina
BARCELONA
MERCAT SERVEIS UBICACIÓ BLOG
PARADES OFERTES NOTÍCIES

NOTICIES

Setmana internacional dels Mercats

Horaris Nadal

Halloween al mercat

Concurs #instacaterina

10e Aniversari del Mercat

Concurs de cuina en familia

Concurs de dibuix infantil

El President d'Islàndia al Mercat

Concurs de Truites

Vi i Gastronomia a Santa Caterina

Carnestoltes 2015

Concurs de truites


Halloween al mercat
 

10e ANIVERSARI MERCAT SANTA CATERINA

 
CONCURS #instacaterina
BASES DEL CONCURS
1. Objectiu

El concurs #instascaterina vol animar als instagramers a visitar el Mercat de Santa Caterina per fer-ne fotos durant els 14 dies de durada del concurs i pujar-ne dues a Instagram amb el hashtag #instascaterina i la menció @mercat_santa_caterina .
D'entre totes les imatges pujades, el jurat en triarà dues com a guanyadora i finalista. Els participants optaran a dos premis, un vol amb helicòpter per l'skyline de Barcelona i una passejada amb segway pels barris de Sant Pere, Santa Caterina, la Ribera i Gòtic.

2. Organització

El concurs /InstaScaterina0 està organitzat per l'Ass. de Venedors del Mercat de Sta. Caterina amb CIF G08979924.

3. Requisits dels participants
a) Entraran a formar part del concurs totes aquelles persones, majors de 16 anys i seguidors del perfil
@mercat_santa_caterina, que durant els catorze dies de concurs pugin a Instagram dues fotografies amb el hashtag #instascaterina i la menció @mercat_santa_caterina.
b) Els guanyadors seran anunciats per via Instagram, amb un missatge a la seva fotografia i al Facebook del Mercat de Santa Caterina el dia 21 de Maig, i durant l'acte de lliurament de premis dels concursos del 10é Aniversari de la remodelació del Mercat de Santa Caterina que tindrà lloc el dia 23 de Maig a la pl. Joan Caprí de Barcelona.
c) Els guanyadors hauran de presentar-se a l'entrega de premis, que tindrà lloc a la Pl. Joan Capri, el dia 23 de Maig, a les 13 h. En cas de no poder-hi assistir, hauran d'enviar algú en representació seva i una autorització signada pel guanyador. Si no hi ha el titular del premi ni la persona autoritzada, aquest serà atorgat al següent concursant classificat.
d) El guanyador del primer i segon premi, accepten la sol·licitud de l'Ass. de Venedors del Mercat de Santa Caterina, de fer fotografies i pujar-les a Instagram durant la participació en les activitats dels premis atorgats i utilitzar el hahstag #instascaterina i la menció @mercat_santa_caterina.
e) La participació en el concurs és gratuïta i necessita inscripció prèvia al Punt d'Informació del Mercat de Santa Caterina per poder sol·licitar el logotip de l'Aniversari que ha d'aparèixer obligatòriament a les fotografies.

4. Calendari del concurs

El concurs comença el 4 de Maig a les 10 h i acaba el 18 de Maig a les 9 h.
Els participants hauran de fer fotografies a tot el recinte del Mercat i pujar-les a Instagram amb el hashtag #instascaterina. Les fotografies han de fer-se durant els dies de celebració del Concurs #instascaterina , és a dir del 4 al 18 de Maig. Qualsevol imatge pujada abans o després d'aquestes límits temporals serà exclosa del concurs.
d) El jurat, que estarà format per un representant de l'Associació de Venedors del Mercat de Santa Caterina, dos jurats populars anònims i un dels instagrammers responsables del compte @mercatsbcn, valorarà les fotografies presentades entre els dies 18 i 21 de Maig
e) Els guanyadors seran contactats a través d'un missatge a les seves fotografies i convocats per al - dia 23 de Maig, data del lliurament de premis dels concursos del 10é Aniversari de la remodelació del Mercat de Sta. Caterina. Els seus noms també apareixeran al Facebook del mercat.

5. - Funcionament
Els participants tenen els catorze dies del concurs per fer fotografies de qualsevol espai del mercat de Santa Caterina, de temàtica lliure però en les quals aparegui obligatòriament el logotip de l'aniversari. I n'hauran de pujar dues a Instagram amb el hashtag #instascaterina i la menció @mercat_santa_caterina. Qualsevol imatge que no compleixi aquests requisits serà
exclosa del concurs. Per fer aquestes fotografies, caldrà que els participants s'inscriguin i sol·licitin - al Punt d'informació del Mercat de Sta. Caterina el logotip d'aniversari, que haurà -d'aparèixer obligatòriament a les fotografies. Les fotografies que no continguin aquest logotip, quedaran automàticament excloses -del concurs. Mentre disposen del logotip per fer les
fotografies, els participants hauran de deixar el seu DNI en dipòsit, que recuperaran en retornar el logotip al Punt d'Informació.
Cada participant podrà presentar a concurs un màxim de 2 fotografies amb el hashtag #instascaterina i la menció @mercat_santa_caterina. Els participants que pugin més de dues fotografies quedaran exclosos del concurs. El jurat valorarà especialment l'originalitat de les imatges, però anirà a càrrec dels participants aconseguir els permisos de les persones que puguin aparèixer a les fotografies. Es rebutjaran les imatges que es considerin ofensives o lesives dels drets de les persones que hi apareixen, fins i tot en el cas que el participant tingui el permís d'aquelles persones per mostrar-les.
Els participants del concurs, a més d'introduir el hashtag #instascaterina , haurà de ser seguidor del perfil d'Instagram@mercat_santa_caterina, en cas de no ser-ne seguidor, perdrà qualsevol dret a rebre qualsevol dels premis del concurs. Per petició expressa de l'Ass. de Venedors del Mercat de Sta. Caterina, el guanyador del primer i segon premi, haurà de fer
fotografies durant la participació en les activitats atorgades per premi i pujar-les a Instagram amb els hashtag #instascaterina i la menció @mercat_santa_caterina.
Mentre estiguin fent les fotografies al mercat, els participants no podran - manipular els productes sense el vist-i-plau i la supervisió dels venedors corresponents de la parada. Qualsevol desperfecte ocasionat en el producte serà abonat per part del participant al concurs, en efectiu i al moment.

6. Comunicació

El premi no es podrà considerar desert. En el supòsit que el seleccionat no compleixi els requisits, no confirmi la seva voluntat
de rebre el premi, hi renunciï, no acrediti la seva identitat o el compliment de les altres condicions, el premi passarà automàticament al següent classificat, que estarà obligat a acreditar la seva identitat i a acceptar el premi presencialment en l'acte de lliurament de premis.
Presentar les fotografies via Instagram implica el permís perquè ens posem en contacte amb els guanyadors a través d'un missatge a la seva fotografia o un e-mail.
L'organització, l'Associació de Comerciants del Mercat de Santa Caterina, informa que no incorporarà cap dada de caràcter personal dels participants a cap dels seus registres.

7. Premis i jurat
Primer premi:
Vol en Helicòpter per l'Skyline de Barcelona
Per petició expressa de l'Ass. de Venedors del Mercat de Santa Caterina, el guanyador d'aquest haurà de fer fotografies durant l'activitat i pujar-les a Instagram amb els hashtag #instascaterina i la menció @mercat_santa_caterina.
Segon premi:
Passejada amb Segway pels barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i Gòtic.
Per petició expressa de l'Ass. de Venedors del Mercat de Santa Caterina, el guanyador d'aquest haurà de fer fotografies durantl'activitat i pujar-les a Instagram amb els hashtag #instascaterina i la menció @mercat_santa_caterina Els premis no es podran canviar per diners. Per part del jurat es proposarà una única fotografia com a guanyador del 1r premi i una finalista com a guanyador del 2n premi i un suplent. El jurat estarà format per un representant de l'Associació de Venedors del Mercat de Santa Caterina, dos jurats populars anònims i un dels instagramers responsables del compte @mercatsbcn. La decisió del jurat, que no podrà declarar deserta la convocatòria, és inapel·lable, però es reserva el dret a modificar-la si el guanyador no compleix els requisits, no confirma la seva voluntat de rebre el premi, hi renuncia, no acredita la seva identitat o el compliment de les altres condicions. En aquest cas, se seleccionarà com a guanyador la següent fotografia amb més número de vots del jurat.

8. Ús de les imatges
Les fotografies guanyadora i finalista seran publicades en els espais de difusió digital del Mercat de Santa Caterina i de l'Institut Municipal de Mercats. La resta d'imatges publicades a Instagram amb el hashtag #instascaterina, també podran ser publicades segons l'interès del mercat.
La publicació d'imatges a Instagram amb el hashtag #instascaterina i la menció @mercat_santa_caterina, significa l'acceptació d'aquestes bases.

9. Reserves i limitacions

Les dades hauran de ser facilitades pel participant de forma veraç. Qualsevol comunicació falsa de dades personals donarà dret als organitzadors del present concurs a desqualificar el guanyador per participar i disposar del corresponent premi. L'Ass. de Venedors del Mercat de Santa Caterina queda eximidat de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun error en la captura o transcripció de les dades facilitades pels propis participants que impedís la seva identificació.
L'Ass. de Venedors del Mercat de Santa Caterina podrà sol·licitar als premiats identificació mitjançant el DNI o una altra documentació vàlida per verificar la seva identitat i la seva edat.
L'Ass. de Venedors del Mercat de Santa Caterina es reserva el dret a desqualificar qualsevol fotografia que no compleixi elssegüents requisits:
Els participants afirmen i garanteixen, pel que fa a la seva fotografia, que no mostra el següent:
- contingut amenaçador, fals, mal interpretable, abusiu, difamatori, vulgar, obscè i/o escandalós.
- continguts que violen els drets de les persones a la privadesa o a la publicitat.

10. Acceptació i publicació de les bases

La participació al /instascaterina0 implica l'acceptació de les bases del concurs. Aquestes bases estaran a disposició del participants a l'adreça: http://xurl.es/basessantacaterina amb el nom de fitxer BASES CONCURS #instascaterina També implica l'acceptació de les condicions d'Instagram, que es poden consultar a: http://instagram.com/legal/terms

11.- Condicions generals

L'Ass. de Venedors del Mercat de Santa Caterina es reserva el dret d'excloure qualsevol usuari que consideri que no compleix les condicions de participació o que està fent un mal ús o abús del concurs.
L'Ass. de Venedors del Mercat de Santa Caterina es reserva el dret de donar de baixa i eliminar automàticament qualsevol participant que faci servir perfils falsos o de procedència dubtosa. En aquests casos, cancel·larem la seva participació. S'entén per mal ús el no desenvolupament de qualsevol condició inclosa en aquestes bases. Els usuaris, pel simple fet de participar, accepten aquestes bases i el criteri de L'Ass. de Venedors del Mercat de Santa Caterina pel que fa la resolució de qualsevol incidència que pugui sorgir. L'Ass. de Venedors del Mercat de Santa Caterina es reserva el dret de modificar, si fos necessari, les condicions d'aquest concurs per altres de similars característiques. En aquest cas, s'informarà de les mencionades modificacions a l'enllaç indicat en l'apartat 10

12. Altres especificacions

L'Ass. de Venedors del Mercat de Santa Caterina no assumirà cap responsabilitat per problemes o fallades tècniques de les xarxes socials, línies telefòniques, sistemes informàtics, servidors, programari o error de qualsevol missatge de correu electrònic destinat a L'Ass. de Venedors del Mercat de Santa Caterina.
 

CONCURS D'ENTREPANS EN FAMÍLIA
BASES DEL CONCURS DE CUINA EN FAMÍLIA
El concurs de cuina en família està organitzat per l'Associació de Venedors del Mercat de Santa Caterina.
1. Podran participar parelles formades per 1 pare/mare i 1 fill/a.

2. Els concursants hauran de fer la preinscripció al concurs entre els dies 4 i 22 de Maig al Punt d'Informació del Mercat.

3. La temàtica serà, Entrepans freds.

4. La tècnica serà lliure, però no es podrà portar cap complement preparat amb anterioritat al concurs.

5. Serà necessari per la inscripció les dades següents:
Noms i Cognoms dels membres de l'equip
Edats dels membres de l'equip

6. El concurs es celebrarà el 23 de Maig de 11 a 13 hores, i constarà de tres fases :
Compra / Elaboració / Emplatat
Cada fase disposarà d'un temps d'execució màxim. Compra 20 minuts, elaboració 30 minuts, emplatat 10 minuts. A més, els participants hauran de fer-se un selfie a cada una de les parades on realitzin les compres, triar-ne una per presentar al jurat.
Per designar la parella guanyadora, es tindrà en compte la qualitat dels mateixos i el nombre d'ingredients comprats i no utilitzats o sobrants.

7. S'atorgarà 1 premi: A la millor elaboració
Premi / Un sopar pagat, per a la unitat familiar dels cuiners guanyadors
8. El veredicte es farà públic el dia 23 de Maig, cap a les 13 hores aproximadament durant
l'acte de lliurament de premis que tindrà lloc a la Pl. Joan Capri.

9. Els concursants comptaran amb una acreditació per poder realitzar les seves compres, que els serà lliurada a l'inici del concurs i hauran de retornar al finalitzar el mateix.

10. La participació en aquest concurs significa la total acceptació d'aquestes bases. Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt per l'organització.


CONCURS INFANTIS DE DIBUIX
BASES DEL CONCURS DE DIBUIX
El concurs de dibuix està organitzat per l'Associació de Venedors del Mercat de Santa Caterina.

1. Podran participar tots els nens i nenes que tinguin entre 6 i 12 anys escolaritzats, o bé, que formin part d'un grup o col·lectiu d'activitat per infants al barri. (Com per exemple: Agrupaments Escolta, ludoteques, esplai))

2. El dibuix es farà en un full blanc mida Din-A4
3. La temàtica serà relacionada amb el Mercat de Santa Caterina.

4. La tècnica serà lliure: llapis, ceres, aquarel·les, retoladors)

5. Cada dibuix ha de dur al revers del full, les següents dades
Nom i Cognoms de l" autor
Escola o grup al que pertany
Curs d" escolarització o edat

6. Els dibuixos s'han de lliurar al Punt d" Informació del Mercat, abans del dia 18 de Maig.

7. S'atorgaran 3 premis: un primer, un segon i un tercer:
1er Premi 3 Entrades per l'alumne guanyador i tots els seus companys de classe al
Parc d'Atraccions del Tibidabo.
2n Premi 3 Entrades per l'alumne guanyador i tots els seus companys de classe al Zoo de Barcelona.
3r Premi 3 Entrades per l'alumne guanyador i tots els seus companys de classe al CosmoCaixa o CaixaForum.

8. El veredicte es farà públic el dia 23 de Maig, cap a les 13 hores aproximadament en el lliurament de premis que tindrà lloc a la Pl. Joan Capri.

9. Els dibuixos participants, passaran a ser propietat de l'Ass. de Venedors del Mercat de Santa Caterina

10. La participació en aquest concurs significa la total acceptació d'aquestes bases. Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt per l'organització.


El President d’Islàndia al mercat

 

2ona edició
VI i GASTRONOMIA A SANTA CATERINA

Divendres 21 i dissabte 22

Rècord d'assistència al Mercat de Mercats
amb més de 265.000 visitants


 
Avinguda Francesc Cambó, 16 · 08003 Barcelona · Tel. i Fax: 93 319 57 40 · info@mercatsantacaterina.cat

Horaris
Dilluns, Dimecres i Dissabtes: De 7:30 a 15:30 h
Dimarts, Dijous i Divendres: De 7:30 a 20:30 h
Durant el mes d'agost: De dilluns a dissabte de 7:30 a 15:30 i divendres de 7:30-20:30
  Serveis
Aparcament
Aire condicionat
Targetes de crèdit
Servei a domicili
  Mercat
Serveis
Parades
Blog
Ofertes
Notícies